JAJAJAJA
Ja
Laadad
Ja
JAJAJA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
Eestis
Ja
Mini-mini firmade laat 2019
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2018
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2017
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2016
Ja
Laada info
Ja
Laada reeglid
Ja
Laada toetajad
Ja
Laadalise meelespea
Ja
Laadaliste kataloog
Ja
Euroopas

Laadalise meelespea

Ja

Soovitused Eesti Tarbijakaitseametilt
Küsimuste korral võib pöörduda Tarbijakaitseameti poole, kas kirjutades
info@tarbijakaitseamet.ee või helistades 1330


Hea õpilasfirma teadmistepagasisse kuuluvad ka teadmised kauplejate ja tarbijate õigustest ning kohustustest. See meelespea toob välja peamise, mida tavaliselt kaupleja peab silmas pidama laadal kaubeldes. Oluline on teada, et laadal kauplemisel kehtivad poes kauplemisega sarnased nõuded ning õpilasfirma ei ole erand.

Eraisik peab turul või laadal müües järgima kauplejale kehtestatud nõudeid
Eraisik, kes müüb kaupa turul või laadal, peab tundma müüdavat kaupa, järgima kauba või teenuse müügiks kehtestatud nõudeid ning kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega. Juriidilise isiku puhul peab tegevuskoht olema tähistatud ärinimega.

Kauba märgistus peab olema korrektne
Kaubal või selle müügipakendil või kauba külge kinnitataval etiketil olev märgistus peab olema loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav ning vastama kõigile selle kauba märgistusele kehtestatud nõuetele. Märgistus peab olema eestikeelne vähemalt seaduses märgitud ulatuses.

Tehniliselt keerukatele toodetele tuleb kaasa anda kasutusjuhend
Tehniliselt keerukale kaubale tuleb kaasa anda kasutusjuhend, mis peab olema tõlgitud eesti keelde ja olema üheselt arusaadav ja piisav kauba ohutuks ja sihipäraseks kasutamiseks. Kui tarbija soovib, peab kasutusjuhendi talle andma paberkandjal.

Kaal peab olema taadeldud
Lahtise kauba kaalumiseks kasutatav kaal peab olema nõuetekohaselt taadeldud.

Välja tuleb tuua nii müügi- kui ka ühikuhind
Kui müüdava toote pakkumisel on nõutav ühikuhinna näitamine, peab kaupleja kaupa müües teatavaks tegema kauba müügi- ja ühikuhinna. Need peavad olema esitatud kirjalikult ja arusaadavalt.

Tagatisrahaga pakendi puhul tuleb välja tuua kauba ühikuhind ja pakendi tagatisraha suurus

Tagatisrahaga pakendiga toodetel peab avaldama müügihinna kahes osas, näidates eraldi kauba ühikuhinda ja sellele lisatava pakendi tagatisraha suurust.

Toidu säilitamisnõuded erinevad tootegrupiti
Toidu säilitamisnõuded on kehtestatud toidugrupiti sõltuvalt toidu võimalikust ohtlikkusest inimese tervisele.

Toiduaineid müües tuleb täpselt järgida nende käitlemisnõudeid
Toidu käitleja vastutab käideldava toidu ja käitlemise nõuetekohasuse eest. Järgima peab toidu pakendil või saatedokumendil märgitud säilitamisnõudeid, mille määrab toidu tootja, töötleja, sealhulgas valmistaja, või pakendaja kestvuskatsete või põllumajandusministri kehtestatud toidu säilitamisnõuete alusel.

Tarbijale tuleb anda ostu tõendav dokument
Kaupleja peab kauba või teenuse eest tasumisel andma tarbijale ostu tõendava dokumendi, millel on vähemalt kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress, müügikuupäev ning iga kauba või teenuse hind ja tasutud summa. Alla 20 eurot maksva ostu korral peab ostu tõendava dokumendi andma vaid juhul, kui tarbija seda soovib.

Lisaks
Kui tahad rohkem tundma õppida ettevõtlusega seotud seadusi, siis uuri tarbijakaitseseadust, kaubandustegevuse seadust, mõõteseadust, toiduseadust, Põllumajandusministri määrust nr. 66 „Toidu säilitamisnõuded“ ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrust nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded“.

 

 

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet